Skip to content

Odwrócenie ostrej białaczki szpikowej u humanizowanych myszy SCID z zastosowaniem nowego podejścia do transferu adopcyjnego.

12 miesięcy ago

229 words

Zaawansowanych ludzkich nowotworów złośliwych nie można trwale wyleczyć przez adoptywne przeniesienie autologicznych komórek aktywujących limfokinę (LAK). Ponadto podawanie wysokich dawek IL-2 w celu utrzymania aktywności LAK in vivo wiąże się z poważną toksycznością. W tym badaniu testowaliśmy skuteczność przeciwnowotworową wyjątkowo silnego klonu komórek T ludzkiego zabójcy MHC niezastrzeżonego (TALL-104) u myszy z ciężkim połączonym niedoborem odpornościowym (SCID) u ludzi z ostrą białaczką szpikową (AML). Pokazujemy, że w odpowiednich warunkach eksperymentalnych, komórki TALL-104 mogłyby skutecznie odwrócić agresywny wzrost linii komórkowej mielomonocytowej białaczki U937 w mysich tkankach SCID, prowadząc do całkowitego zniesienia AML. Pojedyncze przeniesienie komórek TALL-104 w czasie prowokacji nowotworem w połączeniu z rekombinowaną ludzką (rh) IL-12 (1 mikrogram / d) przedłużyło znacząco życie myszy. Jednak eradykację białaczki, monitorowaną zarówno klinicznie, jak i metodą PCR, osiągnięto poprzez powtarzane wstrzykiwanie efektorów w krótkich odstępach czasu. Całkowite wyleczenie uzyskano również po przeniesieniu letalnie napromienionych (nieproliferujących) komórek TALL-104 razem z niskimi dawkami rh IL-2 (100 U / d). W szczególności myszy, które otrzymały wielokrotne transfery komórek TALL-104 bez cytokin w zaawansowanym stadium choroby, 50% zostało klinicznie wyleczonych, a 50% przeżyło znacznie dłużej. Omówiono potencjał komórek TALL-104 jako skutecznego i bezpiecznego środka przeczyszczającego białaczkę .Images
[patrz też: fiberceutic, borpa bydgoszcz, martyna kupczyk wikipedia ]

0 thoughts on “Odwrócenie ostrej białaczki szpikowej u humanizowanych myszy SCID z zastosowaniem nowego podejścia do transferu adopcyjnego.”