Skip to content
2 lata ago

512 words

Cukrzyca wiąże się ze znacznym wzrostem (o czynnik od dwóch do czterech) w grupie ryzyka choroby wieńcowej.1-4 Choroba wieńcowa związana z kliniczną chorobą serca wiąże się ze zwiększeniem śmiertelności z powodu choroby wieńcowej o współczynnik siedem, w zależności od sposobu prezentacji. 55,6 Poziom cholesterolu w osoczu jest silnym predyktorem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych zarówno u pacjentów z cukrzycą [4, 7], jak iu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca [5]. te grupy pacjentów i ich zapotrzebowanie na bardziej agresywną terapię obniżającą poziom lipidów zostały uznane zarówno przez National Cholesterol Education Program8, jak i American Diabetes Association. Zmniejszenie stężenia lipidów w osoczu zalecane przez Narodowy Program Edukacji Cholesterol jest większe u pacjentów z chorobą wieńcową niż u pacjentów z cukrzycą. Jednakże członkowie komitetu edukacyjnego National Cholesterol wyrazili różne opinie, z których niektórzy sugerowali, że pacjenci z cukrzycą powinni mieć taką samą intensywność leczenia obniżającego cholesterol, jak pacjenci z chorobą niedokrwienną serca. W związku z tym istnieją kontrowersje dotyczące tego, jak agresywnie traktować czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą. Sugerowano, że tacy pacjenci powinni być leczeni tak, jakby mieli ustaloną chorobę wieńcową
Dodatkowe zainteresowanie skupiło się na roli leczenia obniżającego poziom lipidów w chorobie niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą, ponieważ dane dotyczące skuteczności obniżania stężenia lipidów za pomocą symwastatyny i prawastatyny u pacjentów z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca zostały opublikowane przez Skandynawów. Badanie Survastatin Survival Study11,12 oraz badanie dotyczące Cholesterolu i Powtarzających Się Wydarzeń.13 W skandynawskim badaniu na temat przeżycia symwastatyny 12 terapii zmniejszających stężenie lipidów spowodowało większe zmniejszenie częstości incydentów wieńcowych u pacjentów z cukrzycą niż u osób bez cukrzycy (55 procent w porównaniu z 32 procentami). ). Jednak w badaniu dotyczącym Cholesterolu i Powtarzających się Wydarzeń 13 zaobserwowano podobne zmniejszenie liczby osób z cukrzycą i bez cukrzycy (odpowiednio 27% i 25%).
Jednym ze sposobów oceny, czy pacjenci z cukrzycą i pacjenci, którzy już cierpią na kliniczną chorobę niedokrwienną serca, mają podobne ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, jest porównywanie ryzyka takich zdarzeń u osób chorych na cukrzycę zi bez wcześniejszej choroby niedokrwiennej serca z tymi u osób bez cukrzycy zi bez wcześniejsza choroba wieńcowa. W poprzednich doniesieniach nadmiar ryzyka incydentów wieńcowych u pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego (różnica sześciu do siedmiokrotnych) 5,6 był wyższy niż nadmiar ryzyka u pacjentów z cukrzycą (różnica dwa do czterech razy) .1-4 Jednak porównania między populacjami są trudne. Co więcej, pacjenci z cukrzycą są nadreprezentowani wśród pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, 1-4 i pacjenci z cukrzycą z zawałem serca mają gorsze rokowanie niż pacjenci bez cukrzycy z zawałem mięśnia sercowego.14-16 Niewiele informacji na temat śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą bez wcześniejszego leczenia zawał mięśnia sercowego w porównaniu z pacjentami bez cukrzycy z przebytym zawałem mięśnia sercowego
[przypisy: anakinra, dabrafenib, buprenorfina ]
[przypisy: wojmir, twój uśmiech dzierżoniów, martyna kupczyk wikipedia ]

0 thoughts on “dr bedkowski”