Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Micropetastases and Survival w stadium II Rak jelita grubego czesc 4 – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Micropetastases and Survival w stadium II Rak jelita grubego czesc 4

2 lata ago

484 words

Średni wiek wynosił 68 lat w chwili rozpoznania. Średni wiek pacjentów z mikroprzerzutami wynosił 73 lata, w porównaniu z 63 latami dla pacjentów bez rozsiewu węzłowego (P = 0,17). Nie było znaczącej różnicy w częstości występowania mikroprzerzutów między guzami po lewej i prawej stronie. Ocena histologiczna pierwotnych guzów nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami i pacjentami bez mikroprzerzutów (P = 0,54). Głębokość inwazji nie była statystycznie istotnym czynnikiem. Inwazję limfatyczną obserwowano u czterech pacjentów, z których wszyscy mieli dowody na mikroprzerzutowe rozprzestrzenianie się choroby. Analiza średnicy i wzoru wzrostu guza pierwotnego i przedoperacyjnego poziomu antygenu rakowo-płodowego w obu grupach nie wykazała istotnych różnic. Choroba mikroprzerzutowa i przeżycie
Pod koniec naszego badania u 14 pacjentów stwierdzono siedem zgonów związanych z rakiem, z objawami mikroprzerzutów (50 procent), podczas gdy u 12 pacjentów zaobserwowano tylko jedną śmierć związaną z rakiem bez śladu rozprzestrzeniania się węzłów (8 procent). Żaden z pacjentów nie stracił czasu na obserwację, a średnia długość obserwacji pacjentów, którzy jeszcze żyli, wynosiła 73 miesiące (zakres od 66 do 85). Średnia obserwowana pięcioletnia przeżywalność (. SE) wynosiła 54 . 10%, a skorygowana pięcioletnia przeżywalność wynosiła 70 . 10%.
Rycina 2. Rycina 2. Analiza tabeli życia Kaplan-Meier dla obserwowanego i skorygowanego przeżycia pacjentów z rakiem okrężniczo-odbytniczym w stadium II w zależności od obecności lub braku mikroprzerzutów. Dla obserwowanego przeżycia wszystkie zgony zdefiniowano jako zdarzenia, natomiast dla skorygowanego przeżycia brano pod uwagę tylko zgony związane z rakiem. Chorzy z mikroprzerzutami mieli znacznie gorsze rokowanie. Obserwowana pięcioletnia przeżywalność dla pacjentów z mikroprzerzutami wynosiła 36 procent, w porównaniu z 75 procentami dla osób bez mikroprzerzutów (p = 0,03), a skorygowana pięcioletnia przeżywalność wynosiła 50 procent w porównaniu z 91 procentami (p = 0,02 ).
Pod koniec obserwacji 9 z 12 pacjentów bez mikroprzerzutu nadal żyło, w porównaniu z 4 z 14 pacjentów z mikroprzerzutami. Figura 2 pokazuje krzywe Kaplana-Meiera dla obu grup, z obserwowanym i skorygowanym przeżyciem. W obu punktach końcowych pacjenci z mikroprzerzutami mieli znacznie gorszy wskaźnik przeżywalności niż pacjenci bez mikroprzerzutów. Pięcioletnia obserwowana przeżywalność dla pacjentów z mikroprzerzutami wynosiła 36 procent, w porównaniu z 75 procentami dla pacjentów bez mikroprzerzutów (P = 0,03); pięcioletni skorygowany wskaźnik przeżycia wynosił 50 procent, w porównaniu z 91 procentami (P = 0,02 w teście log-rank).
Spośród 12 pacjentów bez mikroprzerzutów miał nawrót po 15 miesiącach (8 procent); następnie w tej grupie nie było żadnych nawrotów. Natomiast w grupie z mikroprzerzutami częstość nawrotów po 36 i 60 miesiącach wynosiła odpowiednio 49% i 58%. Zgodnie z testem log-rank różnica ta była statystycznie istotna (P = 0,02).
Mikroprzerzuty i inne zmienne prognostyczne
Analiza mikroprzerzutów wraz z wiekiem, kategoria pT (nowotwór potwierdzony patologicznie) oraz obecność lub brak inwazji limfatycznej z analizą regresji Coxa wykazały, że różnice w obserwowanym i skorygowanym przeżyciu można w pełni przypisać obecności choroby mikroprzerzutowej.
[hasła pokrewne: Choroba Perthesa, buprenorfina, anakinra ]
[przypisy: borpa bydgoszcz, anabo zielona góra, fiberceutic ]

0 thoughts on “Micropetastases and Survival w stadium II Rak jelita grubego czesc 4”