Skip to content

Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym ad

2 lata ago

506 words

Badanie przeprowadzono między 11 maja a 6 grudnia 1995 r. Projekt badania
To randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo, równoległe badanie grupowe przeprowadzono w sześciu ośrodkach. Po trwającym tydzień, pojedynczym zaślepieniu okresu linii podstawowej, podczas którego pacjenci otrzymywali placebo raz na dobę, pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania 10 mg montelukastu (Singulair, Merck, West Point, Pa.) Lub pasującego placebo, z lub bez jedzenie, raz dziennie przed snem przez 12 tygodni. Wszystkie próby wysiłku fizycznego wykonywano od 20 do 24 godzin po podaniu dawki do spania (minimalny odstęp pomiędzy dawkami) w okresie linii podstawowej oraz 4, 8 i 12 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Metacholinę prowokowano podczas okresu linii podstawowej oraz w 4 i 12 tygodniu w dniach, w których nie wykonywano próby wysiłkowej. Po dwutygodniowym okresie wymywania, w którym to czasie wszyscy pacjenci otrzymywali placebo w jedno-ślepy sposób, ponownie wykonywano próby wysiłkowe i metacholiny.
Wyzwanie ćwiczenia
Po dwuminutowej rozgrzewce pacjenci ćwiczyli przez 6 minut na bieżni, wdychając skompresowane suche powietrze w temperaturze pokojowej przez maskę twarzową, przy obciążeniu pracą, które zwiększało częstość akcji serca do 80-90 procent maksymalnego przewidywanego wieku (obliczanego jako 220 – wiek). Dołożono wszelkich starań, aby wykonywać ćwiczenia fizyczne o tej samej porze dnia. W razie potrzeby wprowadzono niewielkie korekty obciążenia (prędkość lub stopień bieżni), aby uzyskać docelowe tętno. Wartość FEV1 przed ćwiczeniem została obliczona jako średnia z pomiarów wykonanych 20 i 5 minut przed ćwiczeniem i musiała wynosić co najmniej 65 procent wartości przewidywanej, aby próba ćwiczenia zakończyła się. Spirometrię wykonano 0, 5, 10, 15, 30, 45 i 60 minut po wysiłku. Jeśli przez 60 minut FEV1 nie powróciło do 5 procent wartości przed wysiłkiem, dodatkowe pomiary uzyskano 75 minut i, jeśli to konieczne, 90 minut po wysiłku. Według uznania badacza, pacjenci mogli otrzymywać wziewnego .-agonistę w celu wywołania niepokojących objawów w dowolnym czasie podczas lub po wysiłku fizycznym. Pacjenci zachowali swój zwykły schemat czynności, z wyjątkiem powstrzymania się od forsownych ćwiczeń przez co najmniej 18 godzin przed wysiłkiem fizycznym.
Wyzwanie metacholiny
Aby ocenić niespecyficzną nadreaktywność oskrzeli, prowokację metacholiną przeprowadzono pomiędzy 6 a 10 rano za pomocą nebulizera (model 646, DeVilbiss, Somerset, PA) i dozymetru (Scientific and Medical Instrument Co., Doylestown, Pa.) 12, którego standardowe wyniki były w granicach 15 procent mediany wydajności. Pacjenci używali tego samego nebulizatora podczas całego badania. Mierzono stężenie metacholiny wymagane do zmniejszenia FEV1 o 20 procent (PC20). Pacjenci otrzymywali początkowo 0,156 mg metacholiny na mililitr, a następnie stężenia zwiększano dwukrotnie (do maksymalnie 25 mg na mililitr) w odstępach pięciu minut, aż do wystąpienia spadku FEV1 o 20 procent lub więcej. PC20 obliczono z krzywej dawka-reakcja metacholiny (zmiana FEV1 w odniesieniu do stężenia metacholiny) poprzez interpolację liniową w skali logarytmicznej. Roztwory metacholiny zostały przygotowane przez jedną centralną aptekę.
Spirometria
W każdym miejscu badania wykorzystano standardowy spirometr (model PB-100/110, Puritan Bennett, Lenexa, Kans.)
[hasła pokrewne: citalopram, Corsodyl, dienogest ]
[więcej w: uniben ulotka, dentica siedlce, krac jasienica ]

0 thoughts on “Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym ad”