Skip to content

Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym czesc 4

2 lata ago

468 words

Ogólną ocenę chorych na astmę analizowano za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela dla uporządkowanych danych kategorycznych. Skrót siedmio punktowy został zredukowany do trzech kategorii dla celów analizy: lepszy (wynik 0, lub 2), brak zmiany (wynik 3) lub gorszy (wynik 4, 5 lub 6). Dokładny test Fishera zastosowano do porównania różnic między grupami w proporcji pacjentów wymagających terapii ratunkowej .-agonistą podczas każdej wizyty. Zastosowaliśmy metodę zamiaru leczenia, obejmującą wszystkich pacjentów z pomiarem linii podstawowej i co najmniej jednym kolejnym pomiarem, dla wszystkich punktów końcowych ćwiczeń i PC20. Wszystkie testy istotności były dwustronne; przyjęto wartość P równą 0,05 lub mniej, aby wskazać istotność statystyczną.
Ogółem 80 pacjentów (40 pacjentów w każdej grupie) było wymaganych w celu wykrycia z mocą 90 procent różnicy 50 procent w AUC pomiędzy dwiema grupami leczenia. Obliczenia mocy oparto na zmienności zaobserwowanej w poprzednich badaniach montelukastowych dotyczących wysiłku fizycznego.3,7
Wyniki
Randomizacja i wycofanie
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Spośród 110 pacjentów włączonych do badania 56 losowo przydzielono do grupy placebo, a 54 do grupy montelukastu. Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic demograficznych między obiema grupami (tabela 1). Trzynastu pacjentów nie ukończyło badania: siedmiu w grupie placebo i sześciu w grupie montelukastu. W grupie placebo czterech pacjentów zaprzestało leczenia z powodu nasilenia się astmy, dwóch pacjentów wycofano z powodu odstępstw od protokołu, a jedno wycofało zgodę. W grupie montelukastu jeden pacjent zaprzestał leczenia z powodu zapalenia zatok, jeden pacjent zaprzestał leczenia z powodu niewydolności oddechowej, jeden z nich zaprzestał leczenia z powodu ciąży, jeden został wycofany z powodu odchylenia protokołu, jeden został utracony w celu obserwacji, a jedna wycofała zgodę .
Dwaj pacjenci w każdej grupie mieli tylko podstawowe dane dotyczące ćwiczeń i zostali wykluczeni z analizy ćwiczeń. Dwoje pacjentów z grupy placebo i jeden pacjent z grupy montelukastu mieli jedynie dane dotyczące linii bazowej dla prowokacji metacholiną i zostali wykluczeni z analizy metacholinowej.
Wpływ Montelukastu na skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym
Średnia FEV1 (. SD) przed treningiem była podobna w grupie placebo i grupie montelukastu przy drugim pomiarze linii podstawowej (odpowiednio 3,33 . 0,69 i 3,35 . 0,66 litra) oraz w 12. tygodniu (3,33 . 0,71 i 3,45 . 0,65 litra, odpowiednio).
Ryc. 2. Ryc. 2. Średnie (. SE) Zmiany FEV1 po wysiłku fizycznym po 12 tygodniach leczenia Montelukastem lub placebo. Leczenie montelukastem wiązało się ze znacznym (P = 0,002) zmniejszeniem skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym.
Tabela 2. Tabela 2. Analiza punktów końcowych pod koniec 12 tygodni leczenia. Stopień ochrony przed skurczem oskrzeli uzyskany dzięki terapii montelukastem w 12. tygodniu był znacznie większy niż w przypadku leczenia placebo (ryc. 2 i tabela 2). Leczenie montelukastem wiązało się ze znaczącą poprawą wartości AUC (stopień zahamowania w porównaniu z placebo, 47,4 procent, p = 0,002)
[hasła pokrewne: buprenorfina, dekstran, anastrozol ]
[podobne: corfamed wrocław, bilex częstochowa, liv art ]

0 thoughts on “Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: poradnia dietetyczna warszawa[…]