Skip to content

Odwrócenie ostrej białaczki szpikowej u humanizowanych myszy SCID z zastosowaniem nowego podejścia do transferu adopcyjnego.

2 lata ago

229 words

Zaawansowanych ludzkich nowotworów złośliwych nie można trwale wyleczyć przez adoptywne przeniesienie autologicznych komórek aktywujących limfokinę (LAK). Ponadto podawanie wysokich dawek IL-2 w celu utrzymania aktywności LAK in vivo wiąże się z poważną toksycznością. W tym badaniu testowaliśmy skuteczność przeciwnowotworową wyjątkowo silnego klonu komórek T ludzkiego zabójcy MHC niezastrzeżonego (TALL-104) u myszy z ciężkim połączonym niedoborem odpornościowym (SCID) u ludzi z ostrą białaczką szpikową (AML). Pokazujemy, że w odpowiednich warunkach eksperymentalnych, komórki TALL-104 mogłyby skutecznie odwrócić agresywny wzrost linii komórkowej mielomonocytowej białaczki U937 w mysich tkankach SCID, prowadząc do całkowitego zniesienia AML. Pojedyncze przeniesienie komórek TALL-104 w czasie prowokacji nowotworem w połączeniu z rekombinowaną ludzką (rh) IL-12 (1 mikrogram / d) przedłużyło znacząco życie myszy. Jednak eradykację białaczki, monitorowaną zarówno klinicznie, jak i metodą PCR, osiągnięto poprzez powtarzane wstrzykiwanie efektorów w krótkich odstępach czasu. Całkowite wyleczenie uzyskano również po przeniesieniu letalnie napromienionych (nieproliferujących) komórek TALL-104 razem z niskimi dawkami rh IL-2 (100 U / d). W szczególności myszy, które otrzymały wielokrotne transfery komórek TALL-104 bez cytokin w zaawansowanym stadium choroby, 50% zostało klinicznie wyleczonych, a 50% przeżyło znacznie dłużej. Omówiono potencjał komórek TALL-104 jako skutecznego i bezpiecznego środka przeczyszczającego białaczkę .Images
[patrz też: fiberceutic, borpa bydgoszcz, martyna kupczyk wikipedia ]

0 thoughts on “Odwrócenie ostrej białaczki szpikowej u humanizowanych myszy SCID z zastosowaniem nowego podejścia do transferu adopcyjnego.”