Skip to content

Wskaźnik nawrotu związanego z ciążą w stwardnieniu rozsianym

2 lata ago

702 words

Stwardnienie rozsiane występuje u na 1000 osób w krajach zachodnich, głównie u kobiet w wieku rozrodczym. 2,3 Zasadniczo odsetek nawrotów zmniejsza się w czasie ciąży i wzrasta w okresie poporodowym, ale badania były niewielkie, a niektórzy doszli do różnych wniosków.4-9 Badanie Ciąża w stwardnieniu rozsianym (PRIMS) było europejskim wieloośrodkowym, prospektywnym, obserwacyjnym badaniem mającym na celu określenie wpływu ciąży i stanu poporodowego na przebieg choroby, a także karmienie piersią i znieczulenie zewnątrzoponowe. Metody
Opracowanie projektu i rekrutacja podmiotów
Przebadaliśmy 254 kobiet ze stwardnieniem rozsianym, które rozpoczęły się przed badaną ciążą i które zostały zdiagnozowane zgodnie z klasyfikacją Poser i wsp. 10. Ten schemat klasyfikacji pod kątem stopnia pewności w diagnozie łączy trzy kryteria: rozprzestrzenianie się zmian w czasie; rozprzestrzenianie się zmian w przestrzeni kosmicznej, których dowody mogą być kliniczne lub parakliniczne (z potencjałów wywołanych, tomografii komputerowej lub obrazowania metodą rezonansu magnetycznego); i ilościowe lub jakościowe nieprawidłowości w immunoglobulinach w płynie mózgowo-rdzeniowym. Klinicznie określone przypadki są określane przez rozpowszechnianie w czasie i przestrzeni, niezależnie od wyników testów płynu mózgowo-rdzeniowego; wspierane przez laboratoria określone przypadki są określane przez rozpowszechnienie w czasie i nieprawidłowości w płynie mózgowo-rdzeniowym lub przez rozpowszechnienie w przestrzeni kosmicznej i nieprawidłowości w płynie mózgowo-rdzeniowym; klinicznie prawdopodobne przypadki są definiowane tylko przez upowszechnianie w czasie lub przestrzeni; wspomagane laboratoryjnie przypadki wyłącznie na podstawie nieprawidłowości w płynie mózgowo-rdzeniowym; oraz podejrzewanych przypadków z powodu niespełnienia któregokolwiek z trzech kryteriów.
Wszystkie kobiety były w ciąży przez co najmniej 4 tygodnie, ale mniej niż 36 tygodni przy wejściu do badania. Każdy europejski neurolog chętny do udziału w badaniu został zaproszony do tego i otrzymał protokół badania oraz formularze do gromadzenia danych zaprojektowane do użytku z europejskim systemem bazy danych stwardnienia rozsianego (EDMUS).
Rekrutacja kobiet rozpoczęła się w styczniu 1993 r. I zakończyła się, gdy docelowa liczba 250 ciąż została osiągnięta w lipcu 1995 r. Liczba ta została obliczona, aby umożliwić badaniu wykrycie zmniejszenia o co najmniej 33 procent wskaźnika nawrotu w trzecim trymestrze ciąży. , w porównaniu do wskaźnika w ciągu roku przed ciążą. W sumie 194 kobiety (76 procent) były znane neurologowi z badania przed ciążą. Protokół badania został zatwierdzony przez komisję etyczną St. Vincent s Hospital w Dublinie w Irlandii i wszystkie kobiety wyraziły świadomą zgodę.
Ocena podmiotów
Po włączeniu do badania, kobiety były badane w 20 i 28 tygodniu ciąży, jeśli przed tymi datami miało miejsce nabór. W każdym przypadku wszystkie kobiety były badane w 36 tygodniu ciąży i były oceniane telefonicznie po 40 tygodniach. Następnie badano je 3, 6 i 12 miesięcy po porodzie, z ocenami telefonicznymi i 9 miesięcy po porodzie. Dla każdej kobiety ten sam neurolog przeprowadzał wszystkie oceny i wypełnił ustandaryzowaną formę przy każdej okazji. Krótkie cykle glukokortykoidów były jedynym immunologicznym leczeniem stwardnienia rozsianego dozwolonego podczas ciąży.
Zarejestrowaliśmy dane położnicze dotyczące poprzednich ciąż i ich wyników, daty ostatniej miesiączki, ewentualnych powikłań badanej ciąży, sposobu porodu i wszelkich powikłań, stosowania lub nie użycia znieczulenia zewnątrzoponowego, niezależnie od tego, czy matka karmiła piersią jej niemowlę, a waga, płeć i stan zdrowia niemowlęcia.
Zebrano następujące dane dotyczące przebiegu stwardnienia rozsianego: datę wystąpienia, całkowitą liczbę nawrotów przed ciążą, liczbę nawrotów w roku poprzedzającym ciążę, liczbę nawrotów podczas ciąży, ale przed włączeniem do badania, czy kurs był nawracająco-ustępujący lub postępujący, 2,11 oraz stopień niepełnosprawności neurologicznej rok przed ostatnią miesiączką przed ciążą i na początku ciąży.
Zebraliśmy również następujące dane prospektywne: stopień niepełnosprawności neurologicznej w momencie włączenia do badania, w 36 tygodniu ciąży oraz 3, 6 i 12 miesięcy po porodzie; czy wystąpił jakikolwiek nowy nawrót; i dowolne leczenie immunologiczne, takie jak glukokortykoidy i leki immunosupresyjne lub immunomodulujące
[podobne: dekstrometorfan, Leukocyturia, anakinra ]
[więcej w: mig wymarzona chomikuj, wist łąka, living art bydgoszcz ]

0 thoughts on “Wskaźnik nawrotu związanego z ciążą w stwardnieniu rozsianym”