Skip to content

Względna częstość zmian górnego odcinka przewodu pokarmowego i okrężnicy u pacjentów z dodatnimi testami okultystycznymi z kałem czesc 4

2 lata ago

479 words

Trzydziestu pacjentów ze zmianami w górnym odcinku przewodu pokarmowego było długotrwałymi użytkownikami aspiryny, etanolu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub kombinacji tych substancji (16 w grupie zidentyfikowanej przez badanie przesiewowe i 14 w grupie zidentyfikowanej za pomocą badania doodbytniczego), chociaż 12 z tych pacjentów miało zmiany, takie jak zapalenie przełyku, które prawdopodobnie nie były związane z użyciem tych związków. Przeprowadziliśmy wielozmienną analizę regresji logistycznej, aby zidentyfikować zmienne niezależne potencjalnie związane z obecnością zmian żołądkowo-jelitowych zgodnych z utratą krwi. Zmienne badane w modelu obejmowały wiek, płeć, odstępy między wykryciem krwi utajonej w kale a procedurami, metodę wykrywania krwi utajonej w kale (przesiewowe lub cyfrowe badanie odbytnicy), obecność lub brak objawów górnego odcinka przewodu pokarmowego, stosowanie lub niewykorzystywanie aspiryny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, obecność lub brak dużych hemoroidów (4+) oraz stosowanie lub niestosowanie alkoholu (ponad 90 ml [3 uncji] etanolu na dobę). Spośród badanych zmiennych tylko obecność objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego przewidywała, że miejsce utraty krwi zostanie zidentyfikowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego (iloraz szans, 2,6; 95% przedział ufności, 1,4-4,7; P = 0,003). Gdy dolne objawy ze strony przewodu pokarmowego zostały zastosowane w modelu zamiast objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, stwierdziliśmy, że obecność dolnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych była predykcyjna dla zmiany w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (iloraz szans, 3,3; przedział ufności 95%, 1,2 do 9,3; P = 0,02). Kiedy używaliśmy jakichkolwiek symptomów jako zmiennej w modelu, obecność górnych lub dolnych dolnych części przewodu pokarmowego przewidywała, że źródło utraty krwi zostanie wykryte w górnym lub dolnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego (iloraz szans, 1,8; 95% przedział ufności, 1,0 do 3,1; P = 0,05).
Ponieważ objawy były ważnymi czynnikami prognostycznymi zmian żołądkowo-jelitowych w modelu logistyczno-regresyjnym, zbadaliśmy pacjentów z objawami i prawdopodobieństwem wykrycia zmian żołądkowo-jelitowych w podgrupach pacjentów. Wrażliwość na obecność górnych lub dolnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych w przewidywaniu zmiany w odpowiedniej części przewodu pokarmowego była niska. Czternastu z 39 pacjentów z objawami górnego odcinka przewodu pokarmowego w grupie zidentyfikowanej w badaniu przesiewowym (35,9 procent) miało uszkodzenie, w porównaniu z 19 z 39 (48,7 procent) w grupie zidentyfikowanej za pomocą badania doodbytniczego (P = 0,36). Wrażliwość dolnych objawów ze strony przewodu pokarmowego w przewidywaniu dolnych zmian w przewodzie pokarmowym oraz objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego w przewidywaniu zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego była podobna (dane niepokazane).
Istniała istotna zależność między metodą wykrywania krwi utajonej w kale (badanie doodbytnicze lub badanie przesiewowe) a identyfikacją zmian w przewodzie żołądkowo-jelitowym. Po stwierdzeniu obecności objawów stwierdziliśmy, że szansa na wykrycie zmiany w grupie przesiewowej stanowiła połowę wartości w grupie badanej z odbytnicą cyfrową (skorygowany iloraz szans, 0,5; przedział ufności 95%, 0,3 do 0,8; P = 0,01)
[przypisy: citalopram, anastrozol, sklerodermia ]
[patrz też: mig wymarzona chomikuj, wist łąka, living art bydgoszcz ]

0 thoughts on “Względna częstość zmian górnego odcinka przewodu pokarmowego i okrężnicy u pacjentów z dodatnimi testami okultystycznymi z kałem czesc 4”